Absolutní a relativní adresování

Absolutní adresa je odkaz směřující stále na stejné buňky.

Relativní adresa je odkaz přizpůsobující se nové pozici.

Pokud chceme provádět výpočty v tabulkách, musíme správně pochopit význam odkazů na buňky, které se vyskytují ve vzorcích (na tyto buňky může být odkaz relativní nebo absolutní).

Relativní odkazy:

Zatím jsme používali hlavně odkazy relativní. Přesto, že jsme ve vzorcích používali skutečnou adresu buňky, tato adresa ve skutečnosti udává relativní vzdálenost příslušné buňky od buňky se vzorcem (pokud máme v buňce C1 vzorec =A1/B1, znamená to, že do této buňky máme zapsat výsledek podílu buňky ležící o dvě buňky vlevo A1 a buňky ležící o jednu buňku vlevo B1). Do buněk C2, C3 a C4 stačí tento vzorec pouze nakopírovat (vzorec se přizpůsobí probíhající relaci).

Příklad 1:

Absolutní odkazy:

Pokud neřekneme Excelu, že se jedná o relativní adresování, nevadí to, protože Excel s tímto automaticky počítá. Někdy však potřebujeme do vzorce vložit hodnotu, která se nemění (konstantu). V tomto případě je relativní adresování nemožné a my musíme použít adresování absolutní (stačí pouze označit buňku, která má být konstantou a stisknou klávesu F4). Vše vysvětlíme na následujícím příkladu.

Příklad 2:

V tomto příkladu chceme do buňky C1 vložit vzorec, který spočítá podíl buněk na adresách A1 a A5 (do buňky C2 opět vzorec, který spočítá podíl buněk na adresách A2 a opět A5 atd.). Na adrese A5 je konstanta, použijeme absolutní adresování (označíme buňku a stiskneme F4). Vzorec opět nakopíruje do buněk, kde je to třeba.

Příklad 3:

Vytvoříme soubor Stavba v naší pracovní složce. Představíme si následující situaci: několik rodin si staví bazén na svém pozemku. Bazén má tvar kvádru. Výška bude konstantní (2 metry). Šířka a délka bazénů je v následující tabulce. Spočteme sloupce obsah dna a cena nátěru dna (víme, že 1m2 nátěru stojí 15 Kč):

Příklad 4:

Vytvořte soubor past v pracovní složce. Spočtěte sloupec bez zisku (vezmeme cenu zboží, přičteme k ní clo a cenu dopravy za jeden kus) sloupec plus zisk (zisk z každého druhu zboží je 20%):

Příklad 5:

Vymyslete sami ……………………….!!!!!